Retting av dato for Årsmøte

Hei

For dei som har sett seg opp til å motta e-post når det kjem nye innlegg på sida til Håvoll småbåtlag vil det stå feil dato for årsmøte i siste e-post. Eg oppdaga dette raskt og retta innlegget, men i e-posten som er sendt vil det framleis stå feil. Rett dag og dato for Årsmøte er:

Fredag 26 februar kl.19.00

Eg vil også gjere merksam på at det er lagt ut dokument som vedkjem årsmøtet i saka som er publisert 7 februar. Trykk på lenkene og du får opna vedlegga. Velkomne til årsmøte.

Innkalling til årsmøte i Håvoll småbåtlag 2016

Håvoll småbåtlag kaller inn til årsmøte for 2016 Fredag 26/2 kl.19.00 på klubbhuset. Dei faste kokkane håper vi vil by på fiskesuppe av det beste slaget slik som tidlegare år.
Dokumenta vedrørande møtet vil vi legge inn i saka litt nærare møtetidspunkt. Velkomen

Årsmelding 2015

Komprimert resultat og budsjett 2016 Endeleg forslag 1

Balanse 2015 justert Endeleg forslag

Satsar for 2016

Ny hamneguide på nett

Det er kome ein ny hamneguide på nett, velihavn.no , som skal vere norges største database over  gjestehavner. Den inneheld over 800 gjestehamner, 650 uthamner og også oversikt over 3500 båtmodeller. Håvoll småbåtlag ligg i denne databasen også, men med namnet «rjåneshamna». Det er redningsselskapet som står som eigar og drivar av den nye nettstaden og dette er det verdt å sjekke ut for båtfolket.

Referat fra årsmøte Håvoll småbåtlag 2015

ÅRSMØTE HÅVOLL SMÅBÅTLAG 27.02.2014 kl 1800

Klubbhuset på Rjåneset.

Til stede 19 medlemmer med båtplass og 1 medlem uten båtplass.

Sakliste: 

Sak 1 Innkalling til årsmøtet.

Vedtak: Innkallinga ble godkjent. 

Sak 2 Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Vedtak: Helge Ressem ble valgt som møteleder og referent. Einar Muren og Jarle Winsnes ble valgt til å underskrive protokollen. 

Sak 3 Årsmelding

Vedtak: Årsmeldinga ble godkjent. 

Sak 4 Regnskap for 2014

Regnskap ble gjennomgått av Jon Kårstad. Og revisorberetning ble opplest. Regnskapet ble godkjent. 

Sak 5 Investeringsplaner

Investeringer for 2015 er litt usikre. Det må foretas en faglig vurdering av tilstanden til taket på klubbhuset. Det er mulig det må skiftes, eventuelt repareres. Videre er det behov for å utbedre fronten på gjestebrygga. Asfalt står fortsatt på lista, og må tilpasses framdriften til nybygg av naustrekka på område. Styret foreslår kr 500,- per breddemeter.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. 

Sak 6 Fastsetting av budsjett, medlemskontingent, årsavgift og innskudd til investering og pris for omsetting av båtplasser. 

Tall i parentes gjelder for 2014.

Årsavgift kr 400,- (1 000,-) pr breddemeter brygge

Medlemsavgift uten plass kr 1 000,- (700,-) pr år.

Innskudd til investering kr 500,- (200,-) pr breddemeter brygge

Pris båtplass kr 20 100,- (19 600,-) pr breddemeter brygge

Pris innløsing av båtplass kr 19 100,- (18 600,-) pr breddemeter brygge

Frikjøp dugnad (10 timer) kr 100,- (200,-) pr breddemeter brygge

Strøm fastpunkt kr 206,- (200,-) pr år

Strøm forbruk kr 2,- (2,-) pr kWh

Gjestedøgn med/uten strøm kr 100,- (100,-) pr døgn

Båtopptrekk kr 150,- (150,-)

Leie av klubbhuset kr 1 500,- med vask (500,-/1 000,- + vask)

Ved framleie av båtplass plikter leietaker å betale medlemskontingent til småbåtlaget fra førstedag med leige.

Utbetaling av dugnad kr 200,- pr time (100,-) inntil skattefri.

 

Budsjett for 2014

Budsjett var lagt ut på heimesida, samme dokument som regnskap.

 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.Når det gjelder leie av klubbhuset får Styret fullmakt til å finne en høvelig rabatt for medlemmene. 


Sak 7 Innkomne framlegg

Der er ingen saker kommet inn fra medlemmene. 

Styret fremmer sak om at søkere til ny båtplass betaler inn et depositum på kr 1000,-. Søkere blir tatt opp på lista fra den dato beløpet er registrert innbetalt.

Vedtak: Styret får fullmakt til å utarbeide ei løsning med depositum som gjelder fra årsmøte. 

Styret fremmer sak om at laget tar initiativ til å inngå forhandlinger med eier av gnr1 bnr 4, Rjånes Ungdomssenter med sameie, om å avslutte gjeldende avtale evt å reforhandle til en enklere avtale. Avtalen ble inngått i 1992 med 20 års løpetid og etter den tid årlig fornying. Styret mener mange forhold har endret seg siden den tid og at det er mest formålstjenlig for begge parter at man enten avslutter avtalen eller reforhandler den til en enklere form.

Styrets orientering ble tatt til etteretning. 

Sak 8 VAL

Valgnemnde vil legge fram valgforslag i møtet.

Valgnemda sit framleggtilnyttstyre: 

LeiarEinarMuren                            velgast for 1 år

NestleiarHåvardBjørndal                velgast for 1 år

Kasserar Jon Kårstad                     velgast for 1år

 

Styremedlem

Jon Ivar Solvang                              velgast for 2 år

John Andreas Bjørdal                     velgast for 1 år

Olav Bjørkedal                                 sit 1år til

Jon IngeVinjevoll                             velgast for 2 år

1.vara Arve Johan Yksnøy             velgast for 1 år

  1. varaKjell Erik Vikestrand velgast for 1 år

 

Husnemd

Eva Iren Halse

 

Sosialnemd

 

Revisorar

SverreSørdal

StåleLiadal

 

Valnemd

Hans Olav Øyehaug

Arve Johan Yksnøy

Kjell Erik Vikestrand 

Vedtak: Valgnemndas forslag ble vedtatt 

 

Referent 

Helge Ressem

Medundertegne protokollen 

Jarle Winsnes                                   Einar Muren

 

Satsar for 2015

 

Sak/breidde 2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m
Årsavgift 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800
Frikjøp dugnad 200 250 300 350 400 450
Nedbetaling lån 0 0 0 0 0 0
Investering 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250
Forskot asfaltering 0 0 0 0 0 0
Sum pr båtplass 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500
Kjøpspris båtplass 40 200 50 250 60 300 70 350 80 400 90 450
Salspris båtplass 38 200 47 750 57 300 66 850 76 400 85 950

 

Dokument til årsmøte

Det har blitt lagt ut ny versjon av det eine dokumentet på det forrige innlegget, regnskap for 2014 og budsjett for 2015, så før du møter på årsmøte i morgon, må du sjekke om du har siste versjon. I tillegg kjem eit ekstra dokument i dette innlegget, balanse som du må gjere deg kjend med.
Ikkje nok med det, vi har skifta diverse utstyr og fått dei 3 kamera i hamna til å fungere igjen, ta deg ein titt.

Minner også om Årsmøte i morgon kl.18.00, vel møtt!
Balanse_detaljar311214

Balanse_detaljar311214 PDF

Innkalling til årsmøte i Håvoll småbåtlag 2015

Håvoll småbåtlag kaller inn til årsmøte for 2015 komande fredag kl.18.00. Dei faste kokkane vil by på fiskesuppe av det beste slaget.
Dokumenta vedrørande møtet vil ligge ved under. Velkomen

Innkalling til årsmøte 2015

Årsmelding for 2014

20150225 Regnskap for 2014 og budsjett for 2015

Orkanen «Ole»

Skade hamna 1 Skade hamna 2

Orkanen «Ole» har påført hamna en del skade.

På Klubbhuset er det skade på tilbygget. Samt der har løsnet en del takheller.

Porten på Brygge 4 har fått skade på siden mot sjøen.

På flytebryggene har en båt på brygge 2 slitt seg og påført en utrigger skade.

Styret ber om at alle som har båt i hamna så fort som mulig tar en tur ut og forsikrer seg om at båtene er forsvarlig fortøyde.

Helsing

Styret